Устав

Устав на сдружение с нестопанска цел "Български търговски арбитражен съд"

Член 1. 

(1) Настоящият Устав е израз на волята на учредителите на БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД да подпомогне български и чуждестранни физически и юридически лица за бързо и ефективно разглеждане и решаване на граждански и търговски споровe, включително спорове по интелектуална собственост, спорове за попълване на празноти в договор или приспособяването му към нови обстоятелства.

(2) Споровете ще се разглеждат в рамките на разрешената от правилника на БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД компетентност, независимо от това дали седалището или местожителството на едната или и на двете страни е в страната или извън нея.


Член 2. 

Членовете на БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД приемат този Устав с оглед реализирането на целите и предмета на дейност на сдружението, както и за създаване на предпоставки за практическото му функциониране.


Статут

Член 3. 

(1) Сдружение "БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД", наричано за краткост в този Устав сдружението, е доброволна неправителствена организация, в която могат да членуват доброволно български и/или чуждестранни юридически лица и дееспособни физически лица.

(2) "БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД" е юридическо лице с нестопанска цел - сдружение, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Сдружението е юридическо лице отделно от неговите членове и отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4) Членовете на сдружението не отговарят за неговите задължения.

(5) Сдружението се образува за неопределено време.

(6) "БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД" осъществява своята дейност в частна полза на своите членове, в съответствие с действащото законодателство, Устава си, Правилника за работа и решенията на Общото събрание и ръководните си органи в рамките на техните правомощия.


Наименование

Член 4. 

(1) Наименованието на учреденото сдружение с нестопанска цел е "БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД ".

(2) Наименованието на сдружението с нестопанска цел се изписва на английски език, както следва: Bulgarian commercial arbitration court.

(3) Името на сдружението и неговата символика, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията, както и във всички документи на сдружението на съответния език.


Седалище

Член 5. 

(1) Седалището на БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД е град София .

Адресът на управление на сдружението е: град София, СО, Район "Триадица", ул. "Три уши", № 6 Б, ет.1.


Цели на сдружението и средства за тяхното постигане 

Член 6. 

(1) Основна цел насдружението е да организира на независима правораздавателна институция и съдейства на физически и юридически лица да разрешават своите спорове чрез арбитражно споразумение и арбитражно производство.

(2). Други цели на сдружението са, както следва:

(3) Осъществяване на обмяна на опит със сродни организации в страната и в чужбина.

(4) Провеждане на лекции, дискусии ,обучения и семинари.

(5) Работа за повишаване професионалната квалификация на членовете на сдружението.

(6) Популяризиране на резултатите от дейността си сред широката общественост чрез средствата за масова информация и издаване на месечен информационен бюлетин и други печатни материали.

(7) Извършване на други нестопански дейности, допустими от закона, които ще спомагат за постигане на поставените цели.


Предмет на дейност

Член 7. 

Сдружението "БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД" осъществява следната дейност:

(1) Разглежда и решава граждански и търговски спорове в рамките на разрешената от Правилника на БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД компетентност, включително спорове по интелектуална собственост, спорове за тълкуване или попълване на празноти в договор или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства между страните, когато споровете са му възложени за разглеждане с арбитражно споразумение, независимо от това дали седалището или местожителството на едната или и на двете страни е в страната или извън нея.

(2) Организира арбитраж "Ad hoc" за разрешаване на гражданско-правни спорове, съобразно с Правилника за дейността на "БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД";

(3) Организира помирителни производства съобразно Правилника за дейността на "БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД";

(4) Организира семинари и други национални и международни срещи по проблеми свързани с целите на сдружението;

(5) Публикува информационни и други материали, свързани с целта на Сдружението;

(6) Осигурява подготовката и повишаването на квалификацията на кадри;

(7) Финансира идеи, проекти и други дейности със собствени на Сдружението и привлечени от сродни международни и местни организации средства за реализация или постигане на основните цели на сдружението;

(8) Взаимодейства със съответните държавни и обществени институции на национално и местно ниво;

(9) Извършва и осъществява други дейности, свързани с основната цел по чл. 6.


Предмет на стопанска дейност

Член 8. 

Сдружението може да извършва и стопанска дейностсвързана с основния му предмет на дейност.


Член 9.

Приходите от стопанска дейност се използват за постигане на определената в чл. 6 основна цел.


Член 10. 

В дейността си сдружението се ръководи от законите на Република България, от разпоредбите на настоящия Устав и Правилника за работа на Нацинален арбитражен съд.

(2) В своята дейност сдружението не преследва политически цели и не може да бъде свързвано с политическа организация.

(3) Членовете на сдружението не могат да използват организацията в интерес на политически организации или фирми.

Член 11. 

(1) БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД се състои от:

1. Общо събрание.

2. Управителен съвет.

3. Арбитражна колегия.

4. Секретариат


Общо събрание

Член 12. 

Общото събрание е върховен орган на сдружението, в който по право участват всички нейни членове.


Член 13. 

(1) Общото събрание :

1. изменя и допълва Устава;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет ;

4. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

5. приема бюджета, изпълнението на бюджета на сдружението ;

6. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението ;

7. заедно с решението за прекратяване, приема решение за разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество след ликвидация;

8. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

9. взема решение за закриване на клонове.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 4, 5, 6 и 8 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

(3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

(4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.


Член 14.

(1) Общото събрание се свиква най-малко един път годишно от Управителния съвет с писмена покана до всеки член, която се поставя и на мястото за обявления в офиса на сдружението най-малко един месец преди датата на Общото събрание. Поканата съдържа датата, мястото и часа на провеждане и по чия инициатива се свиква Общото събрание.

(2) Извънредно заседание на Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на най-малко 1/3 от членовете на сдружението .

(3) Искането на 1/3 от членовете на сдружението се оформя писмено до Управителния съвет. Ако Управителният съвет не свика Общото събрание в едномесечен срок, същите членове могат да направят искането за свикване пред съда, в регистъра на който сдружението е вписано.

(4) Общото събрание се счита за законно, когато на него присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум в определения за започване час, откриването на събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

5) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.


Член 15. 

(1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1.него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2.юридически лица, в които той е Управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.


Член 16. 

(1) Общото събрание се ръководи от избран от него Председател.

(2) Решенията на Общото събрание се протоколират и се подписват от Председателя на събранието, Председателя на Управителния съвет и секретар -протоколчик.


Член 17. 

(1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решенията по член 17, ал. 1, т. 1 и 6, се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.(само за тези две точки закона изисква 2/3 мнозинство)


Член 18. 

Общото събрание избира Председател и членове на Управителния съвет с мандат от три години. Те изпълняват задълженията си, докато техните приемници бъдат избрани и започне мандата им.


Управителен съвет

Член 19. 

Управителният съвет се състои от три до пет членове и се избира от Общото събрание.


Член 20.

Управителният съвет организира и ръководи дейността на сдружението в периода между заседанията на Общото събрание, като за целта:

1. Избира измежду своите членове Председател на УС иЗаместник – председатели и определя обема на представителната им власт;

2. Избира състава на арбитрите в Арбитражната колегия.

3. Приема правилник за работата на "БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД".

4. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

5. разпорежда се с движимото и недвижимото имущество на сдружението ;

6. определя размера на встъпителния и годишния членски внос;

7. одобрява годишния отчет за дейността на сдружението и проекта за бюджет и ги предлага за приемане от Общото събрание;

8. приема структурата на сдружението, Вътрешен правилник за устройството и работата си;

9. взема решение за откриване на клонове и определя техния управител;

10. изготвя и приема вътрешните актове на сдружението ;

11. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението ;

12. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;

13. при възлагане от Общото събрание определя ликвидатор на сдружението;

14. приема, изключва членове и определя условията за членство в сдружението;

15. разрешава спорове между клоновете на сдружението ;

16. взема решение за участие в други организации;

17. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението.


Прецедател на управителния съвет. Заместник-прецедатели

Член 21. 

Учредителите не могат да бъдат изкключвани като членове на Сдружението и членове на Управителния съвет, без тяхното изрично писмено съгласие.


Член 22. 

(1)Председателят на Управителния съвет на "БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД" се избира от членовете на Управителния съвет с мнозинство от две трети от всички членове.

(2) Председателя на "БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД" и Заместник - председателите представляват "БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД" заедно или поотделно.


Член 23. 

Председателят на Управителния съвет:

1. Представлява БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД пред трети лица;

2. организира и ръководи дейността на Управителния съвет;

3. организира и ръководи дейността на Арбитражния съд в съответствие с разпоредбите на настоящия устав и Правилника за работа на БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

4. осигурява изпълнението на решенията на Арбитражния съд, Общото събрание и Управителния съвет;

5. ежегодно представя на членовете на Управителния съвет отчет за работата на Арбитражния съд.


Член 24. 

(1) Заместник-председателите на БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД се избират от членовете на Управителния съвет с мнозинство от две трети от всички членове.

(2) Зам. председателите представляват Арбитражния съд пред трети лица наред с Председателя;

(3) Осигуряват изпълнението на решенията на Управителния съвет, Общото събрание и Председателя на Арбитражния съд.

(4) Разпореждат се със средствата по банковите сметки на Арбитражния съд въз основа на решенията на Управителния съвет.

(5) Заместват по възлагане Председателя на Арбитражния съд.

(6) На всеки шест месеца предоставят на Управителния съвет отчет за финансовото състояние на Арбитражния съд.


Арбитри

Член 25.

(1) Арбитрите се вписват и заличават от листите с решение на Управителния съдет на БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД. Арбитрите могат да бъдат вписвани и заличавани по всяко време с решение на Управителния съвет.

(2) Като арбитри могат да бъдат вписани пълнолетни и неосъждани граждани с висше образование. В листата се посочват: името на арбитъра, неговата длъжност или професия, научна степен (звание), специалност и местожителство и контакти.

(3) Арбитрите са независими и безпристрастни при изпълнение на своите задължения. Те не са представители на страните. Арбитрите са длъжни да пазят тайната на съвещателните заседания на съда, както и тайна относно данните, които са узнали във връзка с изпълнението на длъжността си.

(4) Когато едно лице е предложено да бъде арбитър или председател на решаващия орган, то трябва да посочи в писмена декларация до Секретариата всички обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения за неговата безпристрастност или независимост. Арбитърът има това задължение и след неговото назначаване. Тази декларация се изпраща на страните.

(5) Листите се предоставят на всеки заинтересован и се публикуват в интернет страницата на съда.


Задължения на арбитрите

Член 26.

(1) Арбитри, имащи отношение с някоя от страните, не могат да участват в състава на решаващия орган по съответното дело.

(2) Не могат да бъдат арбитри: народни представители, министри, заместник-министри, ръководители на ведомства, членове на Конституционния съд и други лица, на които с нормативен акт не е разрешено да бъдат арбитри.

(3) Листата на арбитрите на БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД е задължителна за страните.


Арбитражна колегия

Член 27

Арбитрите образуват арбитражна колегия, която:

- обсъжда предложенията на Председателя на съда по организационни въпроси и взема решение по него;

- По предложение на Председзателя на съда, обсъжда практиката на съда по нормативни актове, общи за вътрешните и международни дела и взема решения с оглед нейното уеднаквяване.


Секретариат

Член 28

(1) Секретариата на Арбитражния съд се състои от секретари и други длъжностни лица, избрани от Управителния съвет на БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД.

(2) Секретарите на съда организират деловодството, водят кореспонденцията на съда и извършват онези действия по делата, които са им възложени от правилника.


Символика, печат

Член 29. 

Арбитражния съд има своя символика и печат, които се утвърждават от Управителния съвет на Арбитражния съд.

Чл.30.

(1) Всички суми, постъпващи по делата на Арбитражния съд, се внасят по банкови сметки на Арбитражния съд.

(2) Разходите за издръжката на Арбитражния съд се поемат от постъпленията по ал.1. При недостиг се поемат от членовете на сдружението.

(3) Разходите по извършване на арбитражното производство са установени в Тарифа за таксите които се събират в арбитражното производство приета от Управителния съвет на Арбитражния съд.


Член 31.

(1) Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

(2) Имуществото на сдружението се формира в резултат на:

1. арбитражни такси

2. членски внос,

3. субсидии,

4. дарения, дотации, спонсорство,

5. извършваната в съответствие с настоящия устав и действащото законодателство стопанска дейност

6. други позволени от законодателството начини.

(3) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава от членовете си или от трети лица безусловни или условни - в съответствие с целите й, дарения, както и да сключва договори за спонсорство.


Плащания към сдружението

Член 32. 

(1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Общото събрание може да реши членовете на сдружението да правят целеви вноски за постигане на цел, която заедно с размера и начина на събиране на вноските следва да бъде конкретизирана в решението.

(2) Членовете на сдружението могат да й предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем. Размерът на лихвите по заемите или наемите се определят от Управителния съвет.


Член 33. 

(1) За постигане целите на сдружението, последното може да развива и стопанска дейност, свързана с основния предмет на дейност - самостоятелна информационна и издателска дейност, организиране и участие в организирани от други субекти семинари, обучения и други форми за популяризиране дейността и опита на членовете й, както и консултантска и посредническа дейност за решаване на специфични счетоводни и данъчни въпроси.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет.


Член 34. 

(1) Сдружението има свой бюджет, собствена финансова и счетоводна дейност и банкови сметки в лева и валута.

(2) Бюджетът на сдружението за текущата година се приема от Общото събрание по предложение на Управителния съвет най-късно до 31 декември на предходната година.

(3) Ако за текущата година не е приет нов бюджет на сдружението, до приемането му се изпълнява бюджета за предходната година.


Член 35.

(1) Сдружението отговаря за поетите задължения с имуществото си и не носи отговорност за имуществените задължения на членовете си.

(2) За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.


Член 36. 

Сдружението не разпределя печалба.


Счетоводни документи

Член 37. 

Счетоводната документация се съхранява по начин и на места, определени от Управителния съвет.


Възнаграждения за изборни длъжности

Член 38. 

(1) Членовете на Управителният съвет могат да получават възнаграждение за заеманата от тях длъжност в Управителния съвет в съответствие с решение на Общото събрание на сдружението.

(2) Възнаграждението на арбитрите и секретариата на БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД се определя с решение от Управителния съвет на сдружението.


Плащания към членове на сдружението

Член 39. 

Плащания към членове на сдружението се извършват по решение на Управителния съвет за получени и предоставени услуги.


Прекратяване и ликвидация

Член 40. 

(1) Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, включително да се слива, влива, отделя и разделя.

(2) След разделяне нововъзникналите юридически лица отговарят солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването им.


Член 41.

Сдружението се прекратява с решение на Общото събрание или в случаите, предвидени чл. 13, ал. 1 от ЗЮЛНЦ


Член 42. 

Сдружението се прекратява и по съдебен ред в следните случаи:

1. ако в продължение на три месеца остане с по-малко редовни членове, отколкото са необходими според Устава за образуване на Управителния съвет;

2. ако дейността й противоречи на законодателството, Устава, обществения ред;


Член 43. 

Относно реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


Член 44. 

Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно Устава или от Общото събрание, доколкото в закона не е предвидено друго. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

Член 45. 

За неуредените въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият Устав е приет на проведено на 18 февруари 2013 г. Учредително събрание на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД" .

Уставът е приет на основание разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел .

Имате нужда от арбитраж при граждански или търговски спор?

Български търговски арбитражен съд може да Ви помогне.