Такси

Тарифа за арбитражните такси и разноски, събирани от "Български търговски арбитражен съд"

СМЕТКА ЗА ДЕПОЗИТИ НА ВЕЩИ ЛИЦА ЗА ЕКСПЕРТИЗИ - IBAN: BG 58 BPBI 7940 1077 6413 01 BIC: BPBIBGSF

СМЕТКА ЗА ТАКСИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ДЕЛА - IBAN: BG 31 BPBI 7940 1077 6413 02 BIC: BPBIBGSF

Чл.1.

(1) "Арбитражна такса" е сумата, която се събира по всяко прието за разглеждане дело за покриване на общите разноски на БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД, включително хонорарите на арбитрите.

(2) "Депозит" е сумата, събирана за разноските, които се правят по отделните дела за призоваване и съобщения, за връчване на книжа, за преводач, за водене на протокол, за издаване на удостоверения и други подобни.

(3) "Разноски на страните" са разноските, които те правят за защитата си пред БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД, извън тези по ал.1 и 2.

Чл.2. 

(1) Търговският арбитражен съд събира арбитражна такса в зависимост от цената на иска, която се определя по следния начин:

до 5000 лв. - 400 лв.

от 5000 лв. до 10 000 лв. – 400 лв. + 4 % за сумата над 5000 лв.

10 000 лв. до 100 000 лв. – 6 %

100 000 лв. до 500 000 лв. – 6 000 лв. + за горница 3 % над 100 000 лв.

500 000 лв. до 1000 000 лв. – 18 000 лв. + 1,5 % за горница над 500 000 лв.

Над 1 000 000 лв. – 25 500 лв. + 1 % над 1 000 000 лв.

(2) Посочените такси в ал.1 се отнасят за дела, които се разглеждат от трима арбитри.

(3) При неоценяеми искове размерът на таксата се определя от Председателя на БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД, но не по-малко от 400 лева.

(4) Арбитражната такса се предплаща. При плащане чрез банков превод таксата се смята платена в деня, когато тя е постъпила по банковата сметка на БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД.

(5) При увеличение на цената на иска се внася допълнителна арбитражна такса,като нейният размер представлява разликата между внесената такса и тази, която се дължи върху цената на иска след увеличението.

(6) При обективно съединяване на исковете, определената с таблицата по ал.1 арбитражната такса се увеличава, както следва:

1. ако броят на съединените искове е от 5 до 10 – определената по реда на горната таблица арбитражна такса се увеличава с коефициент 1.2;

2. ако броят на исковете надхвърля 10 – арбитражна такса се увеличава с коефициент 1.5

Чл.3. 

(1) Арбитражната такса се намалява с 50%, ако делото се разглежда от един арбитър.

(2) Независимо от основанието за прекратяване на делото на ищеца се връща:

1. 75% от внесената арбитражна такса, ако прекратяването е станало преди решаващият орган да е извършил процесуални действия по делото;

2. 50% от внесената арбитражна такса, ако прекратяването е станало след като решаващият орган е извършил процесуални действия.

3. 25% от внесената такса при произнасяне по възражението за некомпетентност с решението по делото, при прекратяване на производството по евентуален иск или евентуално възражение за прихващане, постановени при решаване на делото, както и когато страните са поискали прекратяване в срока за постановяване на решението.

(3) Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато внесената такса е 400 лв.

(4) Определението за връщане на част от арбитражната такса се постановява от решаващия орган, а когато той още не е образуван – от Председателя на БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД.

Чл.4. 

По отношение на насрещния иск и възражението за прихващане се прилагат същите правила за арбитражната такса, както и за основния иск.

Чл.5. 

(1) Депозитът за разноски се определя от Председателя на БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД и се предплаща от ищеца.

(2) При постановяване на решението или при прекратяване на делото депозитът се отчита от решаващия орган. Той задължава Секретариата на БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД да възстанови на ищеца неизразходваната част от внесения депозит, съответно задължава ищеца да довнесе разликата между внесения депозит и действителния размер на направените по делото разноски. Ако решаващият орган не е образуван,депозитът се отчита от Председателя на БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД.

Чл.6. 

(1) Сумите за възнаграждение на вещи лица и техните командировки, ако се налагат такива във връзка с изготвяне на заключенията, както и сумите за извършване на оглед, се внасят предварително от страната, която ги е поискала, в размер, определен от решаващия орган.

(2) Разноските, свързани с довеждане на допуснат свидетел, се поемат от страната,която го е поискала.

Чл.7. 

(1) Когато по искане на страните заседанията на решаващия орган се провеждат извън седалището на БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД, допълнителните разноски за това се внасят предварително от страните по равно. След приключване на делото те се отчитат от решаващия орган,който се разпорежда за връщане на неизразходваната част, ако има такава, респективно,за довнасяне на разликата.

(2) Страната, която е посочила арбитър, чието участие в заседанията на решаващия орган е свързано с разноски по пътуването му и пребиването му в седалището на БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД, внася предварително сумата за тези разходи, които остават за нейна сметка, независимо от изхода на делото.

Чл.8. 

(1) Ако страните не са уговорили друго, разходите за арбитражна такса, депозит и събиране на доказателства по делото се присъждат в тежест на страната,срещу която е постановено решението, а когато искът е уважен частично, те се присъждат пропорционално на уважената и на отхвърлената част от иска. Разходи за явяване на допуснат свидетел се присъждат, ако са доказани от страната, която ги претендира, но техния размер не може да надхвърля нормативно определените разходи за командировки.

(2) Страната, в полза на която е постановено решението, може да иска да й бъдат присъдени доказаните нормални разходи, които тя е направила за своята процесуална защита по делото. Тези разходи тя трябва да докаже пред БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД.

(3) На страната, ползвала адвокатска защита по делото, но не е представила доказателства за извършените разходи, се присъжда минималният размер, определен с Наредба № 1 от 2002 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Тази Тарифа е приета от Общото Събрание на БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД на 03.04.2013 г. и е в сила от същия ден.

Имате нужда от арбитраж при граждански или търговски спор?

Български търговски арбитражен съд може да Ви помогне.