Компетентност

Компетентност на "Български търговски арбитражен съд"

Български търговски арбитражен съд разглежда граждански и търговски спорове възложени му с арбитражно споразумение. Извършва се предварителна проверка за компетентността на Арбитражния съд. 

Ищецът трябва да представи споразумение, обуславящо компетентността на БТАС. Ако ищецът не представи такова споразумение, но заяви писмено, че иска, а ответникът не възрази, делото може да бъде гледано от Арбтражния съд.

Решаващият орган се произнася по компетенстността на Арбитражния съд, и когато тя се оспорва поради несъществуване или недействителност на арбитражното споразумение. Арбитражното споразумение, включено в договор, е независимо от другите негови уговорки. Нищожността на договора не означава сама по себе си недействителност и на съдържащото се в него арбитражно споразумение. 

Възражението за компетентност трябва да бъде направено най-късно с отговора на исковата молба. Ако в хода на делото бъде поставен въпрос, който е извън компетентността на Арбитражния съд, възражението за некомпетенстност трябва да бъде направено веднага.

Имате нужда от арбитраж при граждански или търговски спор?

Български търговски арбитражен съд може да Ви помогне.