Бързина на производството

Ефективно разглеждане и решаване на 

граждански и търговски споровe

Български търговски арбитражен съд е независима правораздавателна институция, създадена в началото на 2013г. със седалище в гр. София

Предимства на арбитражния съд

Конфиденциалност на процеса

Присъстват само лица част от процеса

Опростена процедурата

Приспособима към особеносите на спора

Икономически изгодно

Спестявате от съдебни разноски

Бързина на производството

Едноистанционно производство

Правилник

Как работи Български търговски арбитражен съд

Български търговски арбитражен съд разглежда граждански и търговски спорове възложени му с арбитражно споразумение. Извършва се предварителна проверка за компетентността на Арбитражния съд

Български Търговски Арбитражен Съд

БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД подпомага български и чуждестранни физически и юридически лица за бързо и ефективно разглеждане и решаване на граждански и търговски споровe.

Български търговски арбитражен съд е независима правораздавателна институция, създадена в началото на 2013г. със седалище в гр. София.

В състава на Български търговски арбитражен съд са включени висококвалифицирани арбитри с дългогодишен практически опит в решаване на търговски и граждански спорове.

Български търговски арбитражен съд разрешава граждански и търговски спорове, включително спорове по интелектуална собственост, спорове за попълване на празноти в договор или приспособяването му към нови обстоятелства, както и други спорове, възложени с арбитражно споразумение, независимо от това дали седалището или местожителството на страните е на територията на Република България или извън нея.

Споровете, възложени на  БТАС с арбитражно споразумение се разглеждат съгласно Правилника,  от арбитри, посочени в Списъка на арбитрите.

Български търговски арбитражен съд осъществява своята дейност в съответствие с действащото законодателство, Устава си, Правилника за работа и решенията на Общото събрание и ръководните си органи в рамките на техните правомощия. 

Организацията на БТАС и статутът на арбитрите са определени в Устава на БТАС

БТАС разглежда възложените му спорове съгласно Правилника на БТАС

- Конфиденциалност – Само със съгласието на страните могат да присъстват лица, които не са част от процеса

- Бързина - Арбитражното производсво е едноинстанционно

- Страните избират арбитрите

- Опростена процедурата за решаване на спора -  предварително известна на страните. Те могат да я приспособяват към особеносите на спора

- Не важат ограниченията за международна подведомственост – страните със седалище или местожителство в чужбина могат да участват и упълномощят както български така и чужсестранен адвокат

- Икономически изгодно- тъй като производството е едноистанционно и решението е задължително се спестява от съдебни разноски

Имате нужда от арбитраж при граждански или търговски спор?

Български търговски арбитражен съд може да Ви помогне.