Български Търговски Арбитражен Съд

БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД подпомага български и чуждестранни физически и юридически лица за бързо и ефективно разглеждане и решаване на граждански и търговски споровe.

Български търговски арбитражен съд е независима правораздавателна институция, създадена в началото на 2013г. със седалище в гр. София.

В състава на Български търговски арбитражен съд са включени висококвалифицирани арбитри с дългогодишен практически опит в решаване на търговски и граждански спорове.

Български търговски арбитражен съд разрешава граждански и търговски спорове, включително спорове по интелектуална собственост, спорове за попълване на празноти в договор или приспособяването му към нови обстоятелства, както и други спорове, възложени с арбитражно споразумение, независимо от това дали седалището или местожителството на страните е на територията на Република България или извън нея.

Споровете, възложени на  БТАС с арбитражно споразумение се разглеждат съгласно Правилника,  от арбитри, посочени в Списъка на арбитрите.